0773027885

iris.ngocha@gmail.com

Kỹ thuật: Nguyễn Thị Ngọc Hà

Điện thoại: 0988402397

Email: iris.ngocha@gmail,com

KINH DOANH

Điện thoại: 0773027885

Email: iris.ngocha@gmail.com